How did Ladysmith Black Mambazo get their name?

Sorry, we don't know how Ladysmith Black Mambazo got their name.